Prečo sa stať Zelenou školou

Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. V roku 2003 získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj.

Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.

Medzinárodná metodika 7 krokov je na školách úspešne aplikovaná od roku 1994. V súčasnosti sa uplatňuje na viac ako 40 tisíc školách v 53 krajinách sveta.

Výhody zapojenia sa do programu Zelená škola

Nové príležitosti pre žiakov a študentov
 • príležitosť zapojiť sa do procesov a realizácie zmien na škole – nie sú len pasívnymi prijímateľmi informácií - práve naopak, to ako bude vyzerať ich škola, majú vo vlastných rukách
 • viac zážitkového a praktického vzdelávania počas vyučovania – precítenie a pochopenie javov, súvislostí na základe osobnej skúseností (vnímať – pochopiť – konať)
 • viac praktických skúseností s obhajobou vlastných názorov, presadzovaním správnych vecí, komunikáciou s médiami, lokálnymi autoritami atď.
 • viac času stráveného v prírode

Podrobný zoznam, čo všetko škola získa zapojením sa do programu, nájdete na konci tejto stránky.

Účinný a overený spôsob praktickej environmentálnej výchovy

Program Zelená škola je aj na Slovensku účinným nástrojom ako v škole v praxi realizovať prierezové témy:

 • Osobnostná a sociálna výchova (rozvoj schopnosti poznávania, kreativita, komunikácia, spolupráca, riešenie problémov a rozhodovacie schopnosti, hodnoty, postoje)
 • Environmentálná výchova (ekosystémy, základné podmienky života, ľudské aktivity a problémy životného prostredia, vzťah človeka k prostrediu)
 • Výchova demokratického občana (občianska spoločnosť a škola)
 • Mediálna výchova (vnímanie autora mediálnych správ, fungovanie a vplyv médií v spoločnosti, tvorba mediálnych správ, práca v realizačnom tíme)

Vhodný spôsob ako sa odlíšiť v procese výberu

Žijeme v dobe, keď dochádza k zásadnej premene spoločnosti, a teda aj školstva. Niektoré školy zanikajú, zlučujú sa, iné vstupujú do súboja o potenciálnych žiakov. Rodičia sa začínajú pýtať: „Prečo by som mal dieťa zapísať práve sem?“. Čoraz viac z nich podporuje nekonzumný spôsob života svojich detí, ich kreativitu a diverzitu názorov práve výberom školy.

Zelená škola dáva najavo, že jej záleží na životnom prostredí na miestnej i globálnej úrovni.

Pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť to znamená, že škola pristupuje k ochrane životného prostredia a prírody cieľavedome.

Program Zelená škola vypovedá o filozofii školy.

Je to škola otvorená, spolupracujúca s rodičmi, mimovládnymi aj štátnymi organizáciami. Škola má tímového ducha, pretože získať postúpiť v programe je možné len vtedy, keď všetci prispievajú k spoločne dohodnutým cieľom.

Program Zelená škola vysoko pozitívne ohodnotila aj Holandská kráľovná Beatrix, ktorá v roku 2007 osobne navštívila jednu zo Zelených škôl na Slovensku.

V roku 2011 prebrala záštitu nad Slávnostným vyhodnotením 7. ročníka programu Zelená škola vtedajšia premiérka Iveta Radičová a z jej rúk si ocenenie osobne prevzali desiatky škôl.

Školy vstupom do programu Zelená škola získavajú:
 1. Príručky a materiály:
  - metodickú príručku pre školy (poskytuje všetky dôležité informácie ako prakticky realizovať jednotlivé kroky Zelenej školy)
  - príručku pre podporu participácie žiakov v programe Zelená škola
  - pracovné listy - Environmentálny audit školy
  - informačné letáky o programe Zelená škola
  - Inšpiromat - sprievodca témami Zelenej školy plný praktických nápadov
 2. možnosť účasti na metodických regionálnych seminároch, zážitkových kurzoch a pod. 
 3. možnosť e-mailových, telefonických a osobných konzultácií
 4. prístup do e-mailovej konferencie Zelených škôl (výmena skúseností, informácie o aktivitách programu a v oblasti environmentálneho vzdelávania, možnostiach získania grantov a pod.)
 5. autorizovaný prístup na www.zelenaskola.sk (možnosť vytvoriť a upravovať profil školy, pridávať vlastné články, fotografie, dokumenty, komentáre)
 6. predplatné časopisu Ďalekohľad (časopis pre environmentálnu výchovu a filozofiu)
 7. možnosť získať kontakty na Zelené školy z iných krajín (za účelom partnerstiev a spolupráce pri projektoch, napr. Comenius a pod.)
 8. zľavu pri registrácii do programu na ďalší školský rok

Informácie ako sa zapojiť do programu Zelená škola nájdete v časti Ako na to.