Výsledky evaluácie programu

Evaluácia programu Zelená škola

 

Program Zelená škola pôsobí na Slovensku už deviaty školský rok a v priebehu rokov prešiel niekoľkými zmenami. V školskom roku 2013/2014 sme sa rozhodli zrealizovať evaluáciu/zhodnotenie fungovania procesov nastavených v rámci programu Zelenej školy, najmä v súvislosti so zavedením metodiky „7 krokov“ a tendenciou programu ďalej sa rozširovať. Na základe zistených poznatkov plánujeme navrhnúť zmeny a odporúčania pre budúce fungovanie programu a jeho ďalší rozvoj. Evaluáciu realizoval Branislav Tichý z organizácie PDCS, ktorého sme si vybrali pre jeho dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti.

Hodnotené boli tri oblasti:

 1. hodnotenie spoločného porozumenia teda ako vnímajú cieľ programu všetci, ktorí sú doň zapojení;
 2. hodnotenie prínosov a udržateľnosti jednotlivých služieb poskytovaných v rámci programu Zelenej školy (webová stránka, semináre, konzultantská podpora...);
 3. vnímanie súčasného nastavenia metodiky programu Zelená škola rôznymi skupinami aktérov programu s dôrazom na tvorbu Environmentálnych akčných plánov a proces hodnotenia škôl.

Samotná evaluácia prebiehala v období od októbra do novembra 2013. Dáta pre evaluáciu boli zozbierané od týchto respondentov:

 • širší tím programu Zelená škola prostredníctvom skupinovej a individuálnej diskusie (4 súčasní a 1 bývalý pracovník);
 • koordinátori programu na školách prostredníctvom online dotazníka (175 odpovedí) a pološtrukturovaných rozhovorov (19 rozhovorov);
 • žiaci zapojených škôl prostredníctvom skupinových rozhovorov (17 žiakov).
 • súčasní konzultanti programu Zelená škola prostredníctvom skupinových rozhovorov (23 konzultantov)
 • bývalí konzultanti programu prostredníctvom online dotazníka (10 odpovedí);

Zhrnutie

Z  evaluácie vyplýva, že program Zelená škola je výnimočným programom poskytujúcim cieľovým skupinám možnosť participatívne zlepšovať podmienky, v ktorých žijú. Všetky skupiny vyjadrili nadšenie z možnosti byť zapojení v tomto programe a oceňovali súčasné nastavenie celého programu, ale aj ochotu vedenia programu meniť veci v prípade, že sa ukazuje efektívnejšia alternatíva.

V priebehu všetkých zisťovaní sa takmer všetkými odpoveďami vinula „červená niť“ troch vlastností, ktoré podľa cieľových skupín vyjadrujú ducha programu Zelená škola:

 • Užitočný program

„Pripravujeme deti na život, prenášajú poznatky na svojich rodičov a na stredné školy“

 • Praktický program

„Nie sú to úradničiny, ide to priamo do praxe“

 • Osobný prístup

„najradšej kontaktujem konkrétnych ľudí, na ktorých sa obrátim“

Silným “vedľajším efektom“, ktorý program prináša, je zlepšenie medziľudských vzťahov v rámci pedagogického zboru na školách, zlepšenie vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a  intenzívnejšie zapojenie rodičov žiakov do aktivít školy (aj nad rámec aktivít programu Zelená škola).

 

1. Celkové vnímanie programu Zelená škola

            Zamestnanci kancelárie interpretujú ciele programu pojmami ako prinášanie zmeny do škôl, učenie spolupráci či učenie ľudí, ako v živote niečo zmeniť, teda výrazné zdôrazňovanie zmeny, participácie žiakov a učenia sa zodpovednosti, pričom environmentálne témy sú vnímané ako nástroj na dosiahnutie tejto zmeny na školách. Na druhej strane si uvedomujú, že sa im tento dôraz na participatívnosť a zodpovednosť žiakov nedarí dostatočne úspešne komunikovať zapojeným školám.

Konzultanti programu ho vnímajú podobne ako zamestnanci kancelárie, čo je spôsobené najmä priamym a pravidelným kontaktom. „Environmentálna téma je platforma, na ktorej to robíme, ale nastáva tam iná zmena – sociálna, komunikačná...“ (konzultant)

Výrazná väčšina koordinátorov vníma program ako praktickú environmentálnu výchovu, iba malá časť - do 10 percent odpovedí (16 zo 175 respondentov) vníma súčasne alebo väčšinovo participatívne ciele programu.

„Každý človek po sebe zanecháva ekologickú stopu - to znamená, že počas života Zem znečisťuje odpadom, znečisťuje vzduch exhalátmi z auta...Program ZŠ učí, ako žiť, aby táto stopa bola čo najnižšia.“ (učiteľ)                                                                                                         

Učitelia prevažne vnímajú participáciu ako nutnú zložku programu, ktorá však vyplýva z pravidiel programu. Oproti tomu žiaci vnímajú možnosť participácie a spoluzodpovednosti ako veľmi zaujímavú a jedinečnú pridanú hodnotu programu v porovnaní z bežným vyučovacím procesom.

„Učia sa participácií rovnako žiaci aj učitelia – u nás nie zažitý koncept“. (učiteľ)

Žiaci veľmi oceňujú všetky pokusy zo strany učiteľov o ich aktívnejšie zapojenie, či už ide o prácu v kolégiu, tvorbu environmentálneho auditu alebo ďalších aktivít, ako je rovesnícke vzdelávanie, ktoré si cenia rovnako z pohľadu počúvajúcich i z pohľadu tých, ktorí prezentácie pre mladšie ročníky pripravujú.

„Je super, keď nám o tom rozprávajú žiaci, lebo tomu rozumieme. Ale učitelia sú nudní“. (žiak)                            

Dá sa preto konštatovať, že väčšina koordinátorov programu Zelená škola na školách vníma program prevažujúco ako praktickú environmentálnu výchovu, pričom aktívne zapojenie žiakov vnímajú ako jedno z pravidiel programu, ktorého realizácia je náročná a nie je na prvých miestach pri realizácii programu na škole. Spoločné porozumenie o prioritách a cieľoch programu s vedením programu je preto odlišné.

Odporúčania

Zjednotiť externú komunikáciu programu tak, aby bol zo všetkých výstupov zrejmý primárny dôraz programu na zmenu v oblasti spolupráce, rozvoja kritického myslenia a aktívnej participácie žiakov i širšej komunity na aktivitách školy. Zároveň v oblasti vzdelávania koordinátorov (napr. prostredníctvom regionálnych seminárov) výrazne viac pozornosti venovať témam vytvárania spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi na školách a podpore kritického myslenia

2 . Hodnotenie prínosov a udržateľnosti jednotlivých služieb

Regionálne semináre

      Všetci účastníci vnímajú regionálne semináre ako užitočnú aktivitu, ktorej hlavným prínosom je vzájomná výmena skúseností medzi školami a nie vysvetľovanie metodiky programu Zelená škola. Vzhľadom na to, že väčšina času sa počas regionálnych seminárov venuje práve prezentácií metodiky (nevyhnutnej pre porozumenie programu zo strany novozapojených škôl), klesá motivácia zúčastňovať sa na týchto seminároch pre dlhšie zapojené školy.

 „Regionálne semináre sú veľmi užitočné pre začínajúce školy, my sme v ZŠ už siedmy rok, preto i hodnotenie je priemerné“.

Odporúčania

             Upraviť formát súčasných regionálnych seminárov tak, aby slúžili primárne novozapojeným školám na porozumenie metodike programu a možnostiam podpory. Zároveň vytvoriť priestor pre stretávanie sa koordinátorov škôl a zdieľanie dobrej praxe na regionálnej úrovni.

Metodické materiály programu

      Metodické materiály, ktoré majú školy zapojené do programu Zelená škola k dispozícií, obsahujú metodickú príručku, pracovné listy k environmentálnemu auditu a ďalšie tematicky zamerané materiály (napr. Inšpiromat). Podľa škálového hodnotenia ide v prípade metodických materiálov z pohľadu koordinátorov, ktorí vyplnili dotazník, o druhý najpopulárnejší podporný nastroj programu. Rovnako v rámci rozhovorov vyjadrovali koordinátori spokojnosť s prístupnosťou a obsahom materiálov, ktoré majú v programe Zelená škola dostupné.

„Sú zrozumiteľné aj pre začínajúceho, aj bez regionálneho seminára“.

Odporúčanie

            Pozornosť by v budúcnosti mohla byť zameraná na vydávanie ďalších materiálov (napr. Inšpiromatu) k téme aktívneho zapájania žiakov do rozhodovacích procesov programu za školách.

Akreditované štúdium

            Akreditované vzdelávanie bolo pozitívne hodnotené všetkými koordinátormi, ktorí sa vzdelávanie zúčastnili alebo zúčastňujú, pričom v odpovediach často zdôrazňujú rámec osobného, nielen profesionálneho rastu, ktorý im vzdelávanie poskytuje. Získané údaje naznačujú, že akreditované vzdelávanie je veľmi efektívny nástroj na profesionálny i osobnostný rast zapojených učiteľov,

 „Veľmi praktické veci pre výučbu, ale aj pre osobnostný rast“.

„Ja by som to odporučila učiteľom, ktorí majú záujem a chcú niečo urobiť inak, aby sa prihlásili do vzdelávania“

Konzultanti programu Zelená škola

            Z dát zozbieraných v rámci tejto evaluácie vyplýva, že konzultantský systém je koordinátormi oceňovaný, pričom je vnímaná užitočnosť konzultanta pre školu úmerná tomu, aký vzťah majú koordinátor a konzultant vytvorený – tí koordinátori, ktorí sa s konzultantom poznajú dlhodobo a bližšie, si ho cenia viac ako tí koordinátori, ktorí konzultanta využívajú iba príležitostne.

Častejšími komentármi ku konzultantskému systému sú výroky: „Minulý rok sme sa stretli raz“ alebo „Sme v kontakte 2krát do roka – keď sa chystá EAP [Environmentálny akčný plán] a keď sa to vyhodnocuje“. Väčšina konzultantských „intervencií“ sa uskutočňuje cez email alebo telefón.

            Častými odpoveďami na otázky o využívaní konzultantov bolo jeho vnímanie koordinátormi ako „zálohy“ v prípade, že sa škole v rámci programu nedarí tak, ako to mala naplánované. Konzultanti tak sú využívaní školami minimálne. Ako však hovorí jedna z koordinátoriek programu: „Nie sme odkázaní na pomoc konzultanta, ale je to naša istota, poistka“.

Odporúčanie

            Rozdeliť konzultantské služby na metodické konzultovanie a obsahové konzultovanie a zamerať metodické konzultantské služby takmer výlučne na školy v prvom cykle programu (zväčša prvé dva roky).

3. Vnímanie súčasného nastavenia metodiky programu

Environmentálny akčný plán

            V oblasti súčasného nastavenia metodiky programu je tvorba Environmentálnych akčných plánov považovaná všetkými cieľovými skupinami evaluácie za užitočnú aktivitu, ktorá na jednej strane učí učiteľov a žiakov spoločne plánovať a na druhej strane poskytuje zrozumiteľný „návod na použitie“ v podobe plánu aktivít na najbližšie obdobie. Všetky skupiny zapojené do tejto evaluácie sa vyjadrili za zachovanie tohto nástroja, aj keď časť z nich vyjadrila potrebu hľadať do budúcnosti možnosť zjednodušiť tento dokument, najmä odstrániť systém viacstupňového schvaľovania EAP.

„Jeho naplánovanie a zhotovenie nie je jednoduchý proces, ale neskôr nám slúži ako pomôcka, aby sme vedeli, kde sa nachádzame a kam sa ešte musíme nasmerovať.“ (učiteľ)           

Odporúčanie

            Hľadať možnosti väčšej flexibility pri tvorbe a zmene EAP v priebehu realizácie a zjednodušiť proces schvaľovania EAP (zrušiť dvojstupňové schvaľovanie plánu).

 

Proces hodnotenia na školách

            Proces hodnotenia škôl a certifikácie je  nastavený v súčasnosti dobre a všetky skupiny zapojené v programe ho považujú za dôležitú časť programu, od ktorej by sa nemalo upúšťať. Na zváženie zostáva, či medzinárodná značka certifikátu prináša pridanú hodnotu úmernú finančnej náročnosti medzinárodnej certifikácie.

„Treba tomu urobiť bodku, povedať si, v čom sme sa zlepšili a v čom nám treba niečo vylepšiť.“ (učiteľ)

Odporúčanie

            Zjednodušiť systém záverečného hodnotenia škôl a klásť dôraz na hodnotenie konzultanta dlhodobo pracujúceho so školou.  

 

Na záver

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili zhodnotenia programu Zelená škola. Veľmi si vážime Vašu ochotu a zapojenie. Všetky informácie sú pre tím programu veľmi prínosné a pomáhajú nám so smerovaním a zefektívnením služieb programu v ďalších školských rokoch. V šk. roku 2014/2015 chceme na základe Vašich informácií upraviť program pre jeho lepšie fungovanie, ktoré bude prínosné pre Vašu prácu.

Medzi pripravované zmeny patria:

 • úprava webovej stránky, zjednodušenie a zjednotenie komunikácie programu;
 • zmena schémy regionálnych seminárov z 3 metodických na 1 celodenný metodický seminár pre nové školy a 2 inšpiratívne tematické semináre pre všetky školy;
 • konzultanti budú prioritne prideľovaní pre nové školy, resp. školy v prvom certifikačnom období. Pre školy, ktoré dlhodobo pôsobia v programe Zelená škola, bude k dispozícii skúsený regionálny koordinátor.

 

„Situácia v školstve je dnes inde, ako keď  [Zelená škola] začínala...aj program musí isť inde.“  

 

Tím programu Zelená škola