Zmeny v programe od školského roku 2014/2015

Zmeny v programe Zelená škola

Na základe evaluácie programu Zelená škola realizovanej v prvej polovici šk. roka 2013/2014 sme pre vás pripravili niekoľko zmien týkajúcich sa niektorých aktivít v programe. Od šk. r. 2014/2015 nastávajú zmeny:

Zmeny regionálnych seminárov

V šk. roku 2014/2015 sa uskutočnia 3 regionálne semináre v 4 mestách (Bratislava, Žilina, Zvolen, Košice).

1. regionálny seminár (september/október*) – METODIKA PROGRAMU
 • seminár zameraný na 7 krokov programu Zelená škola a  prioritne určený pre koordinátorov novo zapojených škôl v programe;
 • počas jedného dňa si koordinátori novo zapojených škôl prejdú celú metodiku programu Zelená škola, aby vedeli čo ich čaká a neminie v celom certifikačnom období;
 • na pomoc pri týchto seminároch budú prizvaní zástupcovia zo „starých“ škôl, ktorí budú prezentovať svoje skúsenosti, s akými výzvami sa stretávali a ako ich vyriešili;
 • týchto seminárov sa môžu zúčastniť aj školy, ktoré sú viac rokov zapojené v programe a majú pocit, že si potrebujú metodiku programu zopakovať (napr. pri zmene koordinátora na škole). Nie je však potrebné aby sa týchto seminárov zúčastňovali školy, ktoré v programe pôsobia dlhodobo.
2. regionálny seminár (november/december*) a 3. regionálny seminár (marec/apríl*) – NADSTAVBOVÉ SEMINÁRE
 • regionálne semináre zamerané na zaujímavé témy, ktoré sú užitočné nielen pre fungovanie programu na školách (napr. motivácia kolegov, žiakov, rodičov; facilitácia; komunikácia, informovanie, participácia, odborné témy, inovatívne formy vo vzdelávaní; ako písať projekt a pod.);
 • sú určené aj pre nové aj pre staré školy v programe;
 • súčasťou bude vždy infoblok zameraný na aktuality a novinky;
 • semináre sa budú zameriavať na praktické ukážky riešenia výziev, ktoré sa môžu pri realizácii programu vyskytnúť;
 • seminárov sa budú môcť zúčastňovať aj žiaci z kolégia (program bude prispôsobený aj úrovni žiakov 2. stupňa ZŠ a stredných škôl);
 • súčasťou seminárov budú aj konzultačné hodiny určené na Vaše otázky či pripomienkovanie EAP.

...ku zmene nastavenia regionálnych seminárov sme pristúpili z dôvodu potreby škôl nezameriavať regionálne semináre prioritne na metodiku 7 krokov. Vychádzame tak v ústrety školám, ktoré sú v programe zapojené dlhodobo. Zároveň tak dávame novozapojeným školám možnosť už na začiatku zistiť, čo ich čaká v celom procese certifikačného obdobia.

* presné termíny regionálnych seminárov sú vždy ohlasované min. 1 mesiac vopred

Zmeny konzultačného systému

Z výsledkov evaluácie vyplýva, že konzultanti sú využívaní najmä v prvom certifikačnom období a neskôr sú ich služby využívané iba zriedka. Naším dlhodobým cieľom je skvalitniť a zefektívniť služby, ktoré poskytujeme školám a zároveň ich nezahlcovať servisom, ktorý pre nich nie je prínosný.

Dospeli sme k nasledovným úpravám konzultačného systému:

 • konzultanti budú prideľovaní školám v ich prvom certifikačnom období v plnom rozsahu (osobné návštevy na školách, konzultácie a jednostupňové schvaľovanie EAP konzultantom, e-mailové a telefonické konzultácie);
 • školy zapojené v programe dlhodobo (od druhého certifikačného obdobia), komunikujú ohľadne metodiky (7 krokov a témy programu) s regionálnym koordinátorom;
 • výnimku tvoria školy, kde nastala zmena školského koordinátora programu - majú možnosť požiadať o pridelenie konzultanta.

Zmeny v záverečnom hodnotení

Zmena termínu hodnotenia
 • Registrácia do záverečného hodnotenia – do 10. apríla 2015
 • Dohodnutie si termínu hodnotiteľskej návštevy s hodnotiteľom – do 30. apríla 2015
 • Realizácia hodnotiteľských návštev – v priebehu apríla a mája
 • Rozhodnutie o udelení ocenenia a výsledok hodnotenia – do konca školského roka

Zmena termínu záverečného hodnotenia prinesie školám 2 hlavné výhody:

 • Ocenenie a výsledok hodnotenia dostanete v priebehu júna, predtým, ako sa všetci rozídete na prázdniny
 • Hodnotiace návštevy sa nebudú realizovať na konci školského roka, kedy je ich organizácia pomerne náročná (výlety a pod.)
Zmena celoplošného hodnotenia škôl

Aby sme zabezpečili hladké fungovanie záverečného hodnotenia pri vzrastajúcom počte škôl, rozhodli sme sa nerealizovať hodnotiteľské návštevy na všetkých hodnotených školách. Hodnotiteľské návštevy v nezmenenej podobe budeme realizovať približne na 50% škôl, ktoré sa prihlásia do hodnotenia. 

Školy, na ktorých sa nebude realizovať hodnotiteľská návšteva, budeme hodnotiť podľa odporúčaní konzultanta/regionálneho koordinátora, zaslaných materiálov a aktivít v priebehu certifikačného obdobia.

Zrušenie ocenenia a januárového termínu

Ocenenie „Ste na správnej ceste“ bude zrušené. Školy, ktoré sú držiteľmi platného certifikátu, nebudú môcť požiadať o udelenie ocenenia za čiastočnú realizáciu metodiky 7 krokov – budú môcť požiadať iba o udelenie certifikátu na konci svojho certifikačného obdobia.

Januárový termín záverečného hodnotenia bude pre posunutie termínu hodnotenia zrušený.

Zmeny v schvaľovaní environmentálnych akčných plánov

Aj na základe evaluácie a zmeny konzultačného systému sme dospeli k potrebe zjednodušenia schvaľovania EAP. Preto sme zrušili dvojstupňové schvaľovanie EAP. V prípade školy s prideleným konzultantom EAP schvaľuje konzultant a pri školách bez konzultanta EAP schvaľuje regionálny koordinátor.

Škola s prideleným konzultantom                            

ŠKOLA ⇒ KONZULTANT        

Škola bez konzultanta

ŠKOLA ⇒ REGIONÁLNY KOORDINÁTOR