Internetové stránky

Životné prostredie

Slovenské stránky

www.zivica.sk - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

www.ekoporadna.sk - ekologické poradenstvo online

www.priateliazeme.sk/spz - Priatelia Zeme-SPZ

www.priateliazeme.sk/cepa - Priatelia Zeme-CEPA

www.wolf.sk - Lesoochranárske zoskupenie VLK

www.greenpeace.sk - Greenpeace Slovensko

www.slobodazvierat.sk - Sloboda zvierat

www.vtaky.sk - Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

www.zajezka.sk - Pospolitosť pre harmonický život Zaježová

www.changenet.sk - Internetový server o občianskej spoločnosti

www.ekopolis.sk - Nadácia Ekopolis

www.sosna.sk - Sosna, občianske združenie

www.biospotrebitel.sk - poradca biospotrebiteľa - informácie o bioproduktoch

www.des.sk – Dubnická environmentálna skupina

www.daphne.sk – stránka Institútu pre aplikovanú ekológiu

www.cepta.sk – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy

www.viaiuris.sk - VIA IURIS - Centrum pre práva občana

www.paradigma.sk - knihy a články, ktoré pomáhajú meniť svet

www.uvp.sk - Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

www.ecotrend.sk - Zväz ekologického poľnohospodárstva

www.afrabio.sk - Rodinná ekofarma, kde v biokvalite pestujú liečivé rastliny.

www.permakultura.sk - permakultúrny dizajn, poznatky o environmentálne priateľskom súžití človeka s prírodou

www.ekoforum.sk – sieť environmentálnych mimovládnych organizácií

www.dravce.sk - Ochrana dravcov na Slovensku

www.dolceta.eu/slovensko/Mod5/ - zaujímavá stránka pre trvaloudržateľnú spotrebu

www.enviroportal.sk - Informačný portál o životnom prostredí

www.envidom.sk - Združenie ENVIDOM – združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

www.triedenieodpadu.sk - stránka o nakladaní s odpadom

www.zbierka.sk - Zbierka zákonov SR

www.environet.sk - informačný portál pre prácu s environmentálnou legislatívou

www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx - Ústredný portál verenej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy.

www.zmos.exs.sk - Virtuálna akadémia ZMOS

www.seps.sk – Ekologické informačné centrum. Občianske združenie, zaoberajúce sa problematikou ekológie, environmentalistiky, ochranou prírody a životného prostredia.

České stránky

www.ekospotrebitel.cz

www.pavucina-sev.cz - celoštátne združenie stredísk ekologickej výchovy a organizácií špecializovaných na ekologickú výchovu, vzdelávanie a osvetu

www.hnutiduha.cz - Priatelia Zeme Česká republika

www.arnika.org - stránky občianskeho združenia Arnika z ČR, ktorá sa zaoberá problematikou odpadov, toxických látok a súvislosti s tým spojených

www.ecn.cz - spravodajstvo zo sveta neziskových organizacií a občianskej spoločnosti

www.ekolist.cz - denník o životnom prostredí

www.biom.cz - stránky Českého združenia pre biomasu s informáciami o možnostiach využitia biologicky rozložiteľných odpadov

Zahraničné stránky

www.co2nnect.org/index.php?nmlpreflang=en – stránka poskytujúca žiakom a žiačkam vedomosti o znižovaní emisií CO2

www.foei.org - Friends of the Earth International

www.foeeurope.org - Friends of the Earth Europe

www.foe.co.uk - Friends of the Earth England/Wales/Northern Ireland

www.foe.org - Friends of the Earth USA

www.bund.net - BUND/Friends of the Earth Germany

www.glogal2000.at - Global 2000/Friends of the Earth Austria

www.panda.org - World Wildlife Fund

www.eeb.org - European Environmental Bureau

www.bankwatch.org - CEE Bankwatch Network

www.ipen.org - International POPs Elimination Network

www.hcwh.org - Health Care Without Harm

www.no-burn.org - Global Alliance for Incinerator Alternatives

www.growingwithcompost.org - Growing with Compost - medzinárodný projekt na podporu kompostovania

www.communitycompost.org - Community Composting Network

www.grrn.org - stránky americkej organizácie Grassroots Recycling Network s množstvom informácií nielen o nulovom odpade (dokumenty, konkrétne stratégie, nulový odpad v priemysle...).

www.zerowaste.co.nz - stránky o nulovom odpade na Novom Zélande

www.compostnetwork.info - European compost network (Európska kompostárenská asociácia)

www.epa.gov/payt - stránky americkej agentúry na ochranu životného prostredia o množstvových zberoch odpadu

www.traffic.org – medzinárodná sieť monitorujúca obchodovanie s divožijúcimi zvieratami a divorastúcimi rastlinami zabezpečujúca, aby obchodovaním nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia.

www.newscientist.com/section/environment - správy z oblasti životného prostredia
 

Rozvojové vzdelávanie, ľudské práva, deti a mládež

Slovenské stránky

www.amnesty.sk - Amnesty International na Slovensku

www.clovekvohrozeni.sk – Slovenská nezisková organizácia pomáhajúca ľuďom v núdzi

www.unicef.sk – organizácia venujúca sa pomoci deťom

www.nds.sk – Nadácia pre deti Slovenska

www.dobrovolnictvo.sk – stránka s pracovnými ponukami a príležitosťami pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky

www.mladez.sk – informačný portál pre mladých ľudí

www.mvro.sk – Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, zoznam organizácií venujúcich sa rozvojovej problematike
Zahraničné stránky

www.ifad.org – stránka medzinárodného fondu pre poľnohospodársky rozvoj zriadený OSN v roku 1974 s cieľom podporiť chudobných farmárov v ekonomicky rozvojových krajinách.

www.fairtrade.net – stránka Fair Trade Labelling Organizations International (FLO), ktorá stanovuje štandardy pre Fair Trade produkty a udeľuje certifikát.

www.flo-cert.net – medzinárodná nezávislá certifikačná spoločnosť ponúkajúca certifikačné služby v 70 krajinách sveta

www.worldshops.org – stránka organizácie NEWS – sieť európskych obchodov, organizujúca kampane po celej Európe za spravodlivé obchodné podmienky.

www.wfto.com – svetová Fair Trade organizácia

www.eftafairtrade.org – európska Fair Trade asociácia

www.isealalliance.org – aliancia pre sociálne a ekologické štandardy

www.corporatewatch.org.uk - Corporate Watch

www.ifiwatchnet.org – iniciatíva, ktorá spája organizácie po celom svete, ktoré sledujú medzinárodné finančné inštitúcie (MFI) ako je Svetová banka, Medzinárodný menový fond a regionálne rozvojové banky.

www.indymedia.org – sieť médií, ktorá sa slobodne vyjadruje na udalosti zo sveta.

Štátne inštitúcie

www.enviro.gov.sk - Ministerstvo životného prostredia SR

www.sazp.sk - Slovenská agentúra životného prostredia

www.sizp.sk - Slovenská inšpekcia životného prostredia

www.sopsr.sk - Štátna ochrana prírody SR

www.mpsr.sk - Ministerstvo pôdohospodárstva SR

www.shmu.sk - Slovenský hydrometeorologický ústav

www.portal.gov.sk - Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky

www.zmos.sk – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

www.naturalis.sk - Inšpekčná organizácia zaoberajúca sa kontrolou a certifikáciou v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby.

www.uksup.sk - Ústredný kontrolný a skušobný ústav poľnohospodársky

www.vupop.sk - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Stránky s informáciami o možnostiach získania finančnej podpory pre projekty

www.envirofond.sk - Environmentálny fond

www.ekopolis.sk – Nadácia Ekopolis

www.pontis.sk – grantové programy a podpora mimovládneho sektora

www.nadaciaorange.sk – realizácia filantropných a charitatívnych aktivít

www.nadaciaspp.sk – realizácia filantropných a charitatívnych aktivít

www.intenda.sk – nadácia pre mladých, aktívnych ľudí

www.nadaciatatrabanky.sk – filantropné aktivity na zvyšovanie úrovne vzdelávania

www.knb.sk – Komunitná nadácia Bratislava

www.trencianskanadacia.sk – internetová stránka Trenčianskej nadácie

www.knl.sk – Komunitná nadácia Liptov

www.skoladokoran.sk - nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na celoživotné vzdelávanie

www.gpf.sk – Nadácia Zelená nádej

www.revia.sk – Malokarpatská komunitná nadácia

www.dalkia.sk/nadacia-dalkia-slovensko - podpora vykonávania verejnoprospešných aktivít

www.asociaciakns.sk – Asociácia komunitných nadácií Slovenska

www.euroenviro.sk - informácie o fondoch EÚ pre oblasť životného prostredia

www.eufondy.org - informácie o fondoch EÚ

www.recfond.sk - Recyklačný fond