Výstupy z 3.regionálneho seminára

 

Niekedy je ťažké odlíšiť  aktivity  ekologickej od aktivít environmentálnej  výchovy. Pri práci s verejnosťou ale aj so školami sme si všimli, že pojmy environmentalistika a ekológia sú vnímané a vysvetlované rôzne, niektorí ich považujú dokonca za synonymá. Je však dôležité, aby sme s týmito pojmami vedeli pracovať a aby sme dokázali ekologickú výchovu od tej environmentálnej odlíšiť, a to nie len pri písaní environmentálneho akčného plánu, ale aj pri celom procese realizácie programu Zelená škola u Vás na škole. 

 

Keďže Zelená škola je program zameraný na rozvoj environmentálnej výchovy, aj tretí seminár sme venovali rozdielom medzi eko a enviro-výchovou a ako správne nastaviť aktivity tak, aby aspĺňali  ciele a zámer programu (a venovali sa teda prioritne environmentálnej výchove).

 

Ekologická výchova (zo slova ekológia, je „vedný odbor biológie)

 skúma vzťahy medzi organizmami a životným   prostredím a vzťahy medzi živými organizmami   navzájom. Tento prístup sa zameriava najmä   na spoznávanie prírody – rastlín a živočíchov.

  Obľúbené "eko" aktivity sú napr. pozorovanie   a kŕmenie vtákov, poznávanie rastlín a   zakladanie herbárov, určovanie vtákov podľa   spevu, pozorovanie fenológie a pestovanie   rastlín, zisťovanie liečivých účinkov rastlín.

 

 

Environmentálna výchova(EV)  vychádza z environmentalistiky-

   „náuky o životnom prostredí, ktorá využíva aj poznatky   vedného   odboru ekológie,   skúma pôsobenie človeka na   ekosystémy,   zaoberá sa prevenciou znečisťovania   životného   prostredia,   nápravou vzniknutých škôd a prevenciou   nežiaducich   zásahov.   Environmentalistika zahrňuje taktiež   ochranu prírody, monitoring   zložiek životného prostredia,   využívania prírodných zdrojov,   hospodárenia s energiami,   starostlivosť o zdravie ľudskej   populácie a pod. EV sa teda zaoberá najmä vplyvom človeka na svoje prostredie a jeho dôsledkami.

   Typické zaužívané aktivity EV sú napríklad minimalizácia           odpadu, znovupožívanie odpadových materiálov, monitoring     čistoty okolia školy/vodného toku/časti lesa a podnikanie   príslušných krokov na elimináciu negatívneho vplyvu, opatrenia   na šetrenie energiou, vodou, preferovanie pešej/cyklistickej   dopravy pred automobilovou, pomáhanie chráneným územiam –   napr. kosenie lúk, aktivizáciaa zapájanie verejnosti (výchova k   aktívnemu občianstvu) a pod.

 

Pri rozvoji EV je dôležité samozrejme aj to, keď žiaci upevňujú vzťah k prírode a poznávajú jej živé aj neživé zložky. "Eko" aktivity by však nemali tvoriť gró akčného plánu a našich aktivít počas certifikačného obdobia. "Eko" aktivity sa bežne vyučujú na biologických predmetoch a nemusia byť teda nutne súčasťou akčného plánu, i keď do istej miery sú dôležité. Treba však nakombinovať aktivity tak, aby sa dosiahol požadovaný efekt. EV by mala obsahovať vzdelávanie, informovanie a zapojenie komunity a tiež akčný čin, ktorý by viedol k odstráneniu(alebo eliminácii) a prevencii pred nežiadúcim vplyvom človeka na životné prostredie.

 

 

Každú "eko" aktivitu môžeme pretaviť do enviro aktivity, pokiaľ ju dobre nastavíme už na začiatku. Napr. medzi     bľúbené enviro aktivity, ktoré si pan/i koordinátor/ky  vybrali na seminári v Žiline, patrí aj zeleninová a bylinková záhrada. Aby sme však nespadli len do ekologickej (biologickej) výuky a pestovateľstva, premyslíme si poriadne, ako do tejto aktivity zapracovať aj enviro aspekt. Na seminári sme spoločne prišli na to, že v záhrade by sme mohli robiť rovesnícke vzdelávanie napr. o včelách a ich dôlležitosti pre rozvoj biodiverzity. Opeľovače si treba chrániť a treba im vytvárať vhodné podmienky pre existenciu, pretože v dnešnej dobe sú ohrozené aj z dôvodu využívania stále väčšieho množstva pesticídov alebo zlého spôsobu kosenia. O vlastných bylinkách môžeme hovoriť aj z hľadiska spotreby čajov a iných rastlín, ktoré kupujeme v obchodoch zbytočne, pretože si ich dokážeme dopestovať sami. Okrem toho, že čaje a ovocie či zelenina sú častokrát balené aj v niekoľkých vrtvách obalov (a tak vzniká zbytočný odpad), väčšina z nich musí precestovať stovky až tisíce kilometrov, aby sa dostali k nám na pult (zbytočné kilometre=zbytočné emisie a vyplytvaná energia).

 

Ďalšou súčasťou seminára boli inšpirácie na aktivity k dňom Zeme- Dni Zelených škôl. Školy tentokrát dostali úlohu - doniesť plagát s aktivitami, ktoré počas dní Zeme realizovali a na ktoré boli naozaj hrdé. Spoločne sme si plagátmi prešli a o jednotlivých aktivitách sme sa rozprávali. Verím, že to bol pre mnohé školy prínosný blok a odniesli si z neho plno inšpirácií a nápadov. Príklady dobrej praxe nájdete k rôznym témam aj v prílohe v ppt. 

Poslednou časťou seminára boli infoblok (v prílohe) a konzultácie na rôzne témy. Veríme, že pre každého, kto sa seminára zúčastnil, bol prínosný a každý si z neho odniesol to, čo potreboval.

DOTAZNÍK SO SPäTNOU VäZBOU

Keďže sa stále snažíme zlepšovať náš imetodicky a info servis pre Vás, budeme radi, ak vyplníte spätnú väzbu z 3.regionálneho seminára (školy ktoré sa seminára zúčastnili a spätnú väzbu ešte nevyplnili). Dotazník nájdete tu.

Ďakujeme pekne.

PrílohaVeľkosť
PDF icon dzs_reg.seminar.pdf2.74 MB
PDF icon enviro-eko.pdf1.34 MB
PDF icon infoblok_2018.pdf3.92 MB