Metodická podpora

Školy zapojené do programu Zelená škola môžu využívať rôzne formy metodickej podpory:

Metodické príručky a pracovné listy pre školy

  • Metodická príručka pre školy - poskytuje všetky dôležité informácie ako prakticky realizovať jednotlivé kroky Zelenej školy, ale aj ako do aktivít zapájať čo najviac žiakov/študentov, personál školy a verejnosť. Príručka ponúka aj veľa praktických príkladov zo slovenských škôl.
  • Pracovné listy - Environmentálny audit školy - sú nevyhnutné k realizácii 2. kroku Zelenej školy. Obsahovo aj graficky sú prispôsobené žiakom/študentom tak, aby mohli väčšinu auditu zvládnuť sami.
  • Príručka pre podporu participácie žiakov v programe Zelená škola - je doplnkom Metodickej príručky pre školy. Poskytuje praktické informácie pre podporu účasti žiakov v environmentálnom riadení školy. Obsahuje úlohy, návody pre informovanie a zapojenie školskej komunity a odporúčané metódy, ktoré sú spojené s jednotlivými krokmi. 
    Ponúka rôzne praktické námety, ktoré sa týkajú vedenia vyučovania a školského života. 
  • Inšpiromat - Sprievodca témami Zelenej školy - „plná hrsť“ praktických informácií, nápadov, hier, pracovných listov a aktivít. Rozdelený je podľa jednotlivých tém programu. Zatiaľ vyšli tieto čast Inšpiromatu: Zeleň a ochrana prírody, Zelené obstarávanie a úradovanie, Záhrada, ktorá učí a Doprava a ovzdušie. Postupne budeme vydávať ďalšie témy.

Uvedené materiály nájdete TU.

Regionálne semináre

V priebehu školského roka sú pre zapojené školy organizované 3 regionálne metodické semináre (v 4 mestách). Sú hlavným zdrojom dôležitých a inšpiratívnych informácií a aktivít. Okrem podrobného vysvetlenia metodiky 7 krokov programu sú zamerané na spoločné riešenie problémov škôl, ale aj výmenu skúseností a zaujímavých aktivít.

Viac informácii o aktuálnych regionálnych seminároch nájdete TU.

Konzultačný servis

Konzultant je pre školu priateľským pomocníkom a sprievodcom na ceste k Zelenej škole (nie je inšpektor ani kontrolór). Rád individuálne poradí (emailom, telefonicky, či osobne) v otázkach metodiky, či témach Zelenej školy. Konzultant je odborne vyškolený, plný nadšenia, ktoré rád prenesie aj na vašu školu. Vďaka jeho skúsenostiam a prehľadu môže byť aj zdrojom inšpirácií a inovatívneho prístupu.

V rámci programu pôsobí 26 konzultantov v jednotlivých regiónoch. Zoznam konzultantov nájdete TU

Konzultant má pridelených viacero škôl, s ktorými v danom školskom roku podľa ich potreby spolupracuje.

Konzultanti sú k dispozícii pre novozapojené školy (školy, ktoré sú v programe prvé 2 školské roky) a pre školy, ktoré majú nového koordinátora (podľa dohody). Pre ostatné školy je k dispozícii regionálny koordinátor.

 

Informačný servis a výmena skúseností

E-mail každého školského koordinátora je zaradený do e-mailového zoznamu Zelených škôl. Slúži na distribúciu všetkých pozvánok a dôležitých informácií týkajúcich sa fungovania programu. Nechýbajú tu aj informácie o grantových výzvach a pozvánky na zaujímavé akcie mimo programu a pod.

Ďalším zdrojom množstva metodických, informačných materiálov, inšpirácií a článkov je táto webová stránka.

Zážitkové kurzy a workshopy pre pedagógov

Pre pedagógov každoročne organizujeme niekoľko zaujímavých kurzov a workshoppov, ktoré sú zamerané na sebarozvoj pedagógov ako aj kurzy zamerané na podporu spolupráce a enviromnentálneho povedomia.