Priebeh hodnotiacej návštevy

  • Ku dňu záverečného hodnotenia (príchodu hodnotiteľa na školu) pripraví koordinátor Zelenej školy potrebné podkladové materiály podľa Kontrolného zoznamu pre hodnotiacu návštevu.
  • O hodnotiacej návšteve je potrebné informovať členov Kolégia Zelenej školy (najmä žiakov/študentov), nakoľko aspoň časť z nich by mala byť k dispozícii počas hodnotiacej návštevy. Prítomnosť žiakov (prípadne rodičov) nie je povinná pre materské, špeciálne školy a školy 1. – 4. ročník. O hodnotení tiež odporúčame informovať aj vedenie školy a ostatný personál, nakoľko hodnotiteľ môže požiadať o stretnutie s nimi.
  • Hodnotiteľ sa počas osobnej návštevy školy porozpráva s rôznymi skupinami na škole o priebehu realizácie 7 krokov a aktivít, pozrie si dosiahnuté výsledky a zmeny a opýta sa doplňujúce otázky.
  • Hodnotiteľ má mať umožnený vstup do všetkých priestorov školy, môže požiadať o predloženie doplňujúcich dokumentov a v prípade potreby položiť zástupcom školy i žiakom relevantné otázky.
  • Po osobnej návšteve hodnotiteľ vyplní hodnotiaci formulár, ktorý následne doručí do Kancelárie programu Zelená škola. Na základe výsledkov hodnotiacej návštevy sa na stretnutí Rady Zelenej školy rozhodne o udelení, resp. neudelení ocenenia škole a odporučí možnosti zlepšenia pre ďalšie obdobie. Každá škola, ktorá požiada o záverečné hodnotenie a to bude aj zrealizované, dostane do konca školského roka písomné oznámenie o výsledku.
  • Ocenenie (vlajka a certifikát) bude škole odovzdané počas slávnostného vyhodnotenia, ktoré sa uskutočňuje spravidla v októbri nasledujúceho školského roka. V prípade neúčasti školy na slávnostnom podujatí jej bude ocenenie zaslané poštou.

Informácie o oceneniach

- Diplom Na ceste k Zelenej škole získava škola za čiastočnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity.

T.j. minimálne:

  • má zostavené funkčné Kolégium,
  • uskutočnila audit školy,
  • vypracovala akčný plán školy (splnila z neho väčšinu cieľov naplánovaných pre dané obdobie),
  • o svojich environmentálnych aktivitách informovala školskú komunitu a aktívne ju zapájala do aktivít.

Platnosť Diplomu "Na ceste k Zelenej škole" je 12 mesiacov od jeho udelenia.

 

 

- Medzinárodnú vlajku a certifikát „Zelená škola“ získava škola za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity.

Platnosť certifikátu „Zelená škola“ je 24 mesiacov od jeho udelenia.
Škola ocenená vlajkou a certifikátom Zelená škola má právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy. Logo si môžete stiahnuť tu.